Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Olimpiada Innowacji Technicznych 2013

  • Krystiam, Miłosz i Maciej z IIIi t w ubiegłym roku dotarli do finału OIT

Informacje bieżące

Wszystkich zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem OIT. W bieżącym roku można składać pracę w kilku kategoriach:

„R” Pomysł techniczny – obejmujący prace, w których wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych, w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wyrobach i sposobach wytwarzania. Zaproponowane przez ucznia rozwiązanie powinno wnosić  oryginalne zmiany do istniejącego stanu techniki, m.in., poprzez zwiększenie użyteczności wyrobu, jego walorów funkcyjnych, istotne obniżenie kosztów jego wytwarzania lub eksploatacji. Może ono np. umożliwiać wzrost wydajności pracy i pełniejsze, niż dotychczas, wykorzystanie środków produkcji. Może przynosić efekty dotyczące poprawy bhp oraz skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Wszelkie prace w tej kategorii powinny nosić znamiona wynalazku, albo wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego .  

 

„U” – Usprawnienie softwarowo – techniczne – to głównie rozwiązanie, będące projektem racjonalizatorskim o skali nowości zredukowanej do poziomu kraju, albo regionu, a nawet macierzystej szkoły. Obejmuje ono przede wszystkim ciekawe i użyteczne pomysły dot. programów komputerowych, które w ścisłym powiązaniu z konkretnymi urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania, w szkole, spółce, małym lub średnim przedsiębiorstwie, wytwarzającym dobra materialne. Do udziału w tej kategorii dopuszcza się opracowania wykonane samodzielnie przez ucznia (-ów) z jego (- ich)własnej inicjatywy lub inicjatywy opiekuna naukowego. W tego rodzaju konkursie, nie mieszczą się pomysły, usprawniające same programy komputerowe, tzn. rozwiązania dotyczące tylko software lub tylko hardware.

 

P” – Pomoc dydaktyczna – stanowi wykonanie modelu fizycznego lub cyfrowego urządzenia, zjawiska fizycznego: prototypu maszyny lub jej podzespołu, schematów procesów technicznych lub technologicznych; filmów naukowych (dydaktycznych) przydatnych w danej szkole lub zespole szkół w procesie nauczania. W tej kategorii konkursu mogą uczestniczyć opracowania samorzutnie wykonane przez uczniów, bądź zlecone im przez nauczycieli.

 

„E” – Pomysł ekologiczny – dotyczy opracowań o charakterze badawczym i powinien być poświęcony problematyce z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć zagadnień dotyczących przyrody, medycyny, geografii, geologii, materiałoznawstwa oraz technik skutecznej ochrony środowiska.

 Prosimy uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadzie na szczeblu szkolnym prosimy o kontakt z nauczycielami lub z koordynatorem ds. olimpiady (Marek Ryglewicz).

Zwracamy uwagę że uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady OIT zwalnia z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

- technik elektryk

- technik elektronik

- technik informatyk

-technik mechatronik

 

dodano 8 listopada 2012 - Marek Ryglewicz

===================================================================

Regulamin

I.                  Cele Olimpiady Innowacji Technicznych.

 

 

Celem głównym organizacji Olimpiady Innowacji Technicznych, na szczeblu szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim jest zachęcenie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania prac nadobowiązkowych, wykraczających poza programy kształcenia o charakterze badawczym, usprawniającym, technologicznym, bądź konstrukcyjnym, wykonywanych pod kierunkiem opiekuna naukowego – nauczyciela.

 

Nie bez znaczenia jest również sprawa poszerzania i pogłębiania wiedzy przez uczącą się młodzież, rozwijania jej zainteresowań i technik twórczego myślenia.

 

Udział w olimpiadzie jest sprawdzoną w praktyce, chętnie podejmowaną przez młodzież formą szlachetnej rywalizacji, przynoszącej wymierną korzyść i satysfakcję, zarówno samym uczniom, jak i ich pedagogom.

 

Wypada w tym miejscu podkreślić, że laureaci konkursu ogólnopolskiego (III – ego stopnia) mają nierzadko możliwość uczestniczenia w imprezach międzynarodowych tego typu, co w znacznym stopniu podnosi rangę OIT, wpływa na wzrost jej atrakcyjności i przyczynia się do ujawniania utalentowanych jednostek .

I.                  Organizatorzy Olimpiady Innowacji Technicznych.

 

Olimpiada Innowacji Technicznych o tytuł „Młodego Innowatora” w zakresie techniki jest organizowana w formie 3 – stopniowych eliminacji. Przedmiotem oceny, przez właściwy dla danego szczebla Sąd Konkursowy jest pozaprogramowa wiedza i umiejętności ucznia, wartość badawcza oraz walory techniczne wykonanej pracy.

 

Eliminacje poszczególnych stopni konkursu OIT przeprowadzane są przez następujących organizatorów :

 

-                     eliminacje szkolne, międzyszkolne (I – szy stopień) – Dyrekcje i kadra pedagogiczna szkół ;

-                     eliminacje okręgowe (II – gi stopień) – Stowarzyszenia, Kluby Techniki i Racjonalizacji (członkowie PZSWiR), lub inne uprawnione organizacje

-                     eliminacje ogólnopolskie (III – ci stopień) – Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów z siedzibą w Warszawie

I.                  Rodzaje konkursów w ramach Olimpiady Innowacji Technicznych

 

 

„R” Pomysł techniczny – obejmujący prace, w których wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych, w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wyrobach i sposobach wytwarzania. Zaproponowane przez ucznia rozwiązanie powinno wnosić  oryginalne zmiany do istniejącego stanu techniki, m.in., poprzez zwiększenie użyteczności wyrobu, jego walorów funkcyjnych, istotne obniżenie kosztów jego wytwarzania lub eksploatacji. Może ono np. umożliwiać wzrost wydajności pracy i pełniejsze, niż dotychczas, wykorzystanie środków produkcji. Może przynosić efekty dotyczące poprawy bhp oraz skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Wszelkie prace w tej kategorii powinny nosić znamiona wynalazku, albo wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego .  

 

„U” – Usprawnienie softwarowo – techniczne – to głównie rozwiązanie, będące projektem racjonalizatorskim o skali nowości zredukowanej do poziomu kraju, albo regionu, a nawet macierzystej szkoły. Obejmuje ono przede wszystkim ciekawe i użyteczne pomysły dot. programów komputerowych, które w ścisłym powiązaniu z konkretnymi urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania, w szkole, spółce, małym lub średnim przedsiębiorstwie, wytwarzającym dobra materialne. Do udziału w tej kategorii dopuszcza się opracowania wykonane samodzielnie przez ucznia (-ów) z jego (- ich)własnej inicjatywy lub inicjatywy opiekuna naukowego. W tego rodzaju konkursie, nie mieszczą się pomysły, usprawniające same programy komputerowe, tzn. rozwiązania dotyczące tylko software lub tylko hardware.

 

P” – Pomoc dydaktyczna – stanowi wykonanie modelu fizycznego lub cyfrowego urządzenia, zjawiska fizycznego: prototypu maszyny lub jej podzespołu, schematów procesów technicznych lub technologicznych; filmów naukowych (dydaktycznych) przydatnych w danej szkole lub zespole szkół w procesie nauczania. W tej kategorii konkursu mogą uczestniczyć opracowania samorzutnie wykonane przez uczniów, bądź zlecone im przez nauczycieli.

 

„E” – Pomysł ekologiczny – dotyczy opracowań o charakterze badawczym i powinien być poświęcony problematyce z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć zagadnień dotyczących przyrody, medycyny, geografii, geologii, materiałoznawstwa oraz technik skutecznej ochrony środowiska.

 

Prace posiadające znamiona wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego mogą być przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP celem ochrony.

I.                  Warunki i kryteria uczestnictwa

w Olimpiadzie Innowacji Technicznych.

 

 

Olimpiada Innowacji Technicznych organizowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

 

 

 

 

W konkursie może uczestniczyć młodzież do 21 – ego roku życia .

 

1.                  Autorami prac biorących udział w konkursach, występujących w OIT mogą być indywidualni uczniowie lub 2-osobowe zespoły uczniowskie. W przypadkach wyjątkowych, dopuszcza się do startu w konkursach zespół nie przekraczający maksimum 3 wykonawców. W kartach zgłoszenia prac do eliminacji wszystkich stopni olimpiady należy obowiązkowo podać procentowy udział autorów w dokonaniu rozwiązania złożonego problemu, tj. sprecyzować : co, kto i w jakim zakresie wykonał .

 

2.                  Praca biorąca udział w konkursie musi zawierać :

 

a)      przejrzyście, czytelnie i w ujęciu syntetycznym przedstawiony dotychczasowy stan techniki (wiedzy) w obszarze przeprowadzanych przez ucznia badań, prezentowanego rozwiązania oraz środki i sposoby wykorzystane przy jego realizacji. Wymagana jest także prezentacja pozytywnych skutków i zaproponowanych innowacji ;

 

b)      sporządzony przez ucznia zwięzły opis rozwiązania będącego przedmiotem  pracy konkursowej zgodnie z pkt. 7 karty zgłoszenia

 

c)      wyraźnie sprecyzowane wnioski, wynikające z przeprowadzonych badań lub wykaz zaproponowanych udoskonaleń w opracowanym przez ucznia projekcie konkursowym ;

 

d)      dokumentację techniczną, w tym szkice, rysunki, obliczenia, wykresy, schematy blokowe i ideowe, modele, programy, zdjęcia i filmy ilustrujące istotę rozwiązania ;

 

e)      wykaz bibliografii podstawowej i pomocniczej, wykorzystywanej przy realizacji zadania ;

 

 

3.                  Praca przewidziana do udziału w olimpiadzie powinna się charakteryzować nowym i oryginalnym spojrzeniem na temat, młodzieńczą fantazją i dociekliwością, których rezultatem końcowym jest dokonane rozwiązanie (usprawnienie) .

 

Zgłoszona praca powinna zawierać klarowną jednoznaczną opinię nauczyciela, sprawującego opiekę merytoryczną nad jej wykonaniem. W opinii tej należy podać wartość techniczną pracy, jej walory poznawcze, możliwość praktycznego zastosowania w praktyce gospodarczej. Jeśli w danej szkole nie przeprowadzono eliminacji konkursu I – ego stopnia, to uczeń ma prawo przesłać swoją pracę, bezpośrednio do organizatora eliminacji okręgowych : Stowarzyszenia, KTiR – członka PZSWiR. Prace nadesłane na konkurs z pominięciem eliminacji I – ego stopnia, muszą odpowiadać kryteriom uczestnictwa, określonym w niniejszym Regulaminie.

I.                  Tryb oceny prac konkursowych zgłaszanych

na Olimpiadę Innowacji Technicznych.

 

 

Warunkiem koniecznym sprawnego przeprowadzenia Olimpiady Innowacji Technicznych jest przestrzeganie ustalonych terminów dokonywania zgłoszeń prac do organizatorów poszczególnych eliminacji OIT .

 

Orzeczenia Sądów Konkursowych OIT, zawierające ogólną ocenę wartości i ilości prac nadesłanych na konkursy poszczególnych stopni wraz z wynikami przeprowadzonych eliminacji, powinny być sporządzone najpóźniej do dnia :

 

-                     10 kwietnia danego roku w przypadku eliminacji szkolnych ;

-                     30 kwietnia – na szczeblu eliminacji okręgowych ;

-                     25 maja – na szczeblu eliminacji ogólnopolskich ;

 

i przekazane w wyżej wymienionych terminach o szczebel wyżej, tj. na kolejny stopień eliminacji .

 

Ubiegłoroczni finaliści

Wyniki naszych uczniów w ubiegłorocznej Olimpiadzie Innowacji Technicznych (OIT)

1. Daniel Martuszewski praca "E-dziennik" -laureat olimpiady (6 miejsce)

2. Krystian Klimek, Miłosz Poręba, Maciej Talar praca "Wstęp do programowania w C++" finaliści olimpiady

Dzięki wynikom w/w uczniowie zostali zwolnieni części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk

 

 

Nasi finaliści

W bieżącym roku szkolnym finalistami Olimpiady Innowacji Technicznych zostało 15 uczniów naszej szkoły, którzy na przygotowali 6 projektów aż w trzech kategoriach

I tak:

w kategorii pomysł ekologiczny 2 prace

Arkadiusz Kasprzyk kl. II
Adrian Nowak kl. II
Arkadiusz Mężyk kl. II
 za pracę EkoStyl
 
 
oraz
Dominik Baran kl. III
Wojciech Bochniarz kl. III
Jarosław Słaby kl. III
za pracę Z Ekologią w świat : )
 
 
w kategorii usprawnienie softwarowo-techniczne
 
Paweł Malankiewicz kl. II
za pracę Morse v2
 
w kategorii pomoc dydaktyczna 3 prace
 
Krzysztof Rybicki kl. II
Kacper Zaręba kl. II
Piotr Gargula kl. II
za pracę Edukator C++
 
Albert Kożuch kl. III
Adam Waz kl. III
Paweł Krasiński kl. III
za pracę Angielski w pigułce
 
Łukasz Jeleń kl. II
Adrian Jeleń kl. I
za pracę ORTOMANIAK
 
Wszystkim 15 finalistom serdecznie gratulujemy